Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej w ramach Ścieżki A

Informujemy, że na podstawie art. 44 ust. 1) oraz 45 ust. 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), „Zasadami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącymi dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL” oraz zgodnie z § 3, pkt. 11 „Regulaminu przyznawania wsparcia” w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie do kwoty 50 zł na osobę i doradztwo do kwoty 30 zł na osobę przed założeniem działalności gospodarczej.

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników/-czek  projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia.
Koszt dojazdu powinien dotyczyć najtańszego przejazdu publicznymi środkami transportu  (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie.

W celu rozliczenia zwrotów kosztów dojazdu na poszczególną formę wsparcia Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest przedstawić dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd: bilety lub oświadczenie korzystania z własnego samochodu (w uzasadnionych przypadkach), przy czym:

  •     w przypadku korzystania z publicznego środka transportu Uczestnik/-czka projektu ma złożyć „Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną” z podaniem dziennego kosztu dojazdu oraz nr rachunku bankowego na który przelany będzie zwrot i przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) – jednorazowego lub czasowego, za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia (szkolenia lub doradztwa),
  •     w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez Uczestnika/-czki projektu „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym” z podaniem dziennego kosztu dojazdu oraz nr rachunku bankowego na który przelany będzie zwrot wraz z oświadczeniem Uczestnika/-czki projektu z podaniem nr rejestracyjnego samochodu, poj. silnika, trasy dojazdu z miejsca zamieszkania Uczestnika/-czki projektu do miejsca szkolenia, liczby km (tam i z powrotem) oraz oświadczeniem Przewoźnika / Uczestnika Projektu o kwocie najtańszej ceny dojazdu jednorazowego (tam i z powrotem) na w/w trasie, jeśli Przewoźnik takie wystawi.  

Powstały koszt zostanie pomnożony przez Beneficjenta przez liczbę dni obecności Uczestnika/-czki projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. Liczba dni obecności Uczestnika/-czki projektu weryfikowana jest na podstawie: list obecności na szkoleniach i kart usług doradczych (z podpisami Uczestników/-czek).

Właściwy Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z biletami lub oświadczeniem Przewoźnika należy wydrukować dwustronnie, wypełnić ręcznie i dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia danego wsparcia do Biura projektu w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/75.

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame