Rekrutacja

Zgłoszenia do projektu do Ścieżki A ( dotacje na otwarcie działaności gospodarczej ) przyjmowane będą w terminie od 13.11.2014r. do 19.11.2014r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00, przy czym Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 40 formularzy rekrutacyjnych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/75, VII piętro, 35-060 Rzeszów

tel./fax: (17) 55 55 019

kom: 661 399 586

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu), elektronicznie, faxem, pocztą lub przez osobę trzecią pod warunkiem dostarczenia oryginału dokumentów do Biura Projektu w terminie rekrutacji do godziny 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią istnieje konieczność osobistego stawienia się (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) lub faksem istnieje konieczność osobistego dostarczenia (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00.

Informujemy, że dniem przystąpienia do projektu zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji (podpisania deklaracji udziału w projekcie) jest dzień 24 listopada 2014r. Data ta może ulec zmianie w przypadku konieczności wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

 

1. Formularz rekrutacyjny projektu " Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu" - Ścieżka A - stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
2. Oświadczenia – Ścieżka A - stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
3. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie– Ścieżka A - do projektu " Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu",
4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia) /jeśli dotyczy/,
5. Kserokopie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
6. Dowód osobisty do wglądu,
7. Zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie na terenie Województwa Podkarpackiego do wglądu /jeśli dotyczy/.
8. Dokumenty potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, m.in. świadectwo pracy i/lub Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Ścieżka A.

 

 

 

Powyższe dokumenty pobrać można ze strony internetowej projektu ( zakładka dokumenty do pobrania)

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • zwolnione, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
 • które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • w wieku – w przypadku mężczyzn- nie ukończony 65. rok życia, a w przypadku kobiet – 60. rok życia;
 • zamieszkujące na terenie Województwa Podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami).


Do projektu ( ścieżka A – dotacyjna) zakwalifikowanych zostanie 20 osób

Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:

 1. przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami,
 2. I część oceny merytorycznej dokumentów przez Komisję rekrutacyjną – opis planowanego przedsięwzięcia
 3. II część oceny merytorycznej  - test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.: samodzielności, przedsiębiorczości, umiejętności planowania, sumienności. 
 4. ustalenie listy Uczestników projektu.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

1. Do projektu w ramach ścieżki A zostanie zakwalifikowanych 20 osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, którzy zamieszkują na terenie Województwa Podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy, które bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie działalności gospodarczej nie mają innej możliwości funkcjonowania na rynku pracy .

2. Uczestnikiem projektu w ramach ścieżki A może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. w wieku – w przypadku mężczyzn- nie ukończony 65. rok życia, a w przypadku kobiet – 60. rok życia;
 2. zamieszkująca na terenie Województwa Podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami);
 3. zwolniona, pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub nieaktywna zawodowo) ;
 4. która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 5. zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Podkarpackiego;
 6. która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” nie posiadała wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
 7. która bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie działalności gospodarczej nie ma innej możliwości funkcjonowania na rynku pracy;
 8. która nie podlega szczegółowym wyłączeniem podanym w §4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
 9. która dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

3. Do projektu mogą przystąpić osoby, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

4. Kobiety, na etapie rekrutacji, otrzymają dodatkowe punkty, ze względu na ich trudną sytuację na rynku pracy.

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame