Formy wsparcia

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2h/os
2. Indywidualne doradztwo zawodowe - 2h/os
3. Grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego (40h, 5 dni x 8h)
Tematyka zajęć:

-  informacje o rynku pracy i równość szans (5h),

planowanie kariery zawodowej (5h),

- metody aktywnego poszukiwania pracy (5h),

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (10h),

- autoprezentacja (10h),

-  komunikacja (5h).

4. Szkolenia zawodowe. Celem szkoleń zawodowych jest wzrost/nabycie kwalifikacji zawodowych wynikających z potrzeb pracodawcy/ aktualnych ofert pracy w PUP/ potrzeb rynku pracy.

5. Staże zawodowe trwające 4 - 8 miesięcy.
6. Stypendia stażowe 1600 zł brutto/mc.
7. Zwroty kosztów dojazdów na poszczególne formy wsparcia.
8. Stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo( 6,58zł/h brutto), dodatki szkoleniowe dla osób na wypowiedzeniu ( 4,00zł/h brutto)

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame