Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach ścieżki B

rozpocznie się od 10.12.2014r. i trwać będzie do 17.12.2014r.

 

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do Biura Projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

-   Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”,

-  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia) /jeśli dotyczy / - ważne 1 miesiąc od daty wystawienia,

-  Dowód osobisty do wglądu,

W przypadku osób zwolnionych: dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-ka utracił/-a zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. świadectwo pracy i/lub Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

-W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia : dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-a jest przewidziany/-a do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. wypowiedzenie  i Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

 

 

Uczestnikiem projektu w ramach ścieżki B może zostać osoba:

  1. w wieku – w przypadku mężczyzn- nie ukończony 65. rok życia, a w przypadku kobiet – 60. rok życia;
  2. zamieszkująca na terenie Województwa Podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami) i/lub pracująca na terenie Województwa Podkarpackiego;
  3. zwolniona[1] pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub nieaktywna zawodowo), która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

lub             

  1. zatrudniona przewidziana do zwolnienia[2] z przyczyn dotyczących pracodawcy;
  2. która dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

 

Do projektu w ramach ścieżki B zakwalifikowanych zostanie 20 osób (Kobiet i Mężczyzn), z w tym:

  1. 15 osób (Kobiet i Mężczyzn) zwolnionych pozostających bez zatrudnienia (bezrobotna lub nieaktywna zawodowo), którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  2. 5 osób (Kobiet i Mężczyzn) zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.

[1]Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 

[2] Osoba przewidziana do zwolnienia – osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

 

 

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame