Biuro projektu nieczynne

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015r.Biuro projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego będzie nieczynne, zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

NOWY ADRES BIURA!

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2015r. Biuro projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” znajduje się pod adresem: ul. J. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów.  

5 czerwca - biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego będzie nieczynne.

TERMINY GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO dla grupy z II naboru do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” - Ścieżka B

Informujemy, że grupowe poradnictwo zawodowe dla Uczestników/Uczestniczki projektu z II naboru do projektu odbędzie się w terminie od 23 lutego 2015r. do 27 lutego 2015r. od godziny 8:00 – 15:15. Miejsce szkolenia: ul. J. Piłsudskiego 31, Rzeszów.

Poniżej harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego.

Harmonogram poradnictwa zawodowego

Rekrutacja do projektu w ramach ścieżki B – zakończona!

Informujemy, że w dniu 09.02.2015r.zakończono rekrutację do projektu dla dla Kandydatów/-ek zainteresowanych odbyciem indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

UWAGA! WYDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wydłuża II nabór rekrutacji do projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach Ścieżki B dla Kandydatów/-ek zainteresowanych odbyciem indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

Czytaj więcej...

Wyniki oceny rekrutacji

Wyniki oceny rekrutacji II etap ( przeprowadzenie wywiadu przez doradcę zawodowego) do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”- ścieżka B

Publikujemy listy rankingowe Kandydatów na Uczestników projektu Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”- ścieżka B.

TERMINY GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO dla grupy z I naboru do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” - Ścieżka B

Informujemy, że grupowe poradnictwo zawodowe dla Uczestników/Uczestniczki projektu z I naboru do projektu odbędzie się w terminie od 09 lutego 2015r. do 13 lutego 2015r. od godziny 8:00 – 15:15. Miejsce szkolenia: ul. J. Piłsudskiego 31, Rzeszów.

Tematyka poradnictwa grupowego obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Informacje o rynku pracy, prawo pracy i równość szans;
  2. Planowanie kariery zawodowej;
  3. Metody aktywnego poszukiwania pracy;
  4. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
  5. Autoprezentacja;
  6. Komunikacja

Poniżej harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego.

Harmonogram poradnictwa zawodowego

UWAGA! WYDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wydłuża II nabór rekrutacji do projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach Ścieżki B dla Kandydatów/-ek zainteresowanych odbyciem indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie 30.01.2015r. w godzinach 9:00-15:00, przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów na Uczestników projektu spełniających kryteria rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/75, VII piętro, 35-060 Rzeszów

tel.: 661 399 586

Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne, wypełnione zgodnie z wymogami formalnymi można przesłać w formie elektronicznej (skan), faxem, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią (liczy się data/godzina wpływu do Biura w okresie trwania rekrutacji). W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) lub faxem istnieje konieczność osobistego dostarczenia (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią istnieje konieczność osobistego stawienia się (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

  Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”,

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia) /jeśli dotyczy / - ważne 1 miesiąc od daty wystawienia,

Dowód osobisty do wglądu,

  W przypadku osób zwolnionych: dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-ka utracił/-a zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. świadectwo pracy i/lub Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia : dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-a jest przewidziany/-a do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. wypowiedzenie i Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można odebrać w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu http://szansa.fundacjatarnowskiego.pl/index.php/aktualnosci-13

 Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka B, z którym Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest się zapoznać.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZWROT ...

Informujemy, że na podstawie art. 44 ust. 1) oraz 45 ust. 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), „Zasadami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącymi dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL” oraz zgodnie z „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka B, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo doradczo –psychologiczne, grupowe poradnictwo doradcze, szkolenia zawodowe, staże). Zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest w kwocie ustalonej przez realizatora Projektu – Fundację Tarnowskiego, zgodnie z założeniami budżetu Wniosku o dofinansowanie projektu.

Czytaj więcej...

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame