Najważniejsze z zasad wydatkowania dotacji inwestycyjnej

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wydatkowania dotacji inwestycyjnej zamieszczamy dodatkowe informacje:

1)      Zakupy towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości dokonują Państwo zgodnie z Biznes planem i aktualnym Harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

2)      Płatność za wszystkie zakupy ujęte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym należy realizować przelewem lub kartą z konta firmowego.  Płatności gotówką dozwolone są tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach!

3)      Nie istnieje możliwość dokonania planowanych zakupów od najbliższych członków rodziny (za najbliższych członków rodziny, których łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa - w linii prostej lub bocznej do II stopnia -  i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.) 

4)      Zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia jest możliwy pod warunkiem, że:

- cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

-  środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

Stosowne oświadczenie w załączeniu

5)      W dniu 22.12.2014r. zostało przelane, zgodnie z umową 80% dotacji inwestycyjnej, Beneficjenci pomocy są zobowiązani do wpłaty na firmowy rachunek bankowy pozostałych 20% dotacji, tak aby w przeciągu 2 miesięcy od podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego rozliczyć całość inwestycji (pełna dotacja)

6)      Wszelkie zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji dotyczące zmiany parametrów, przesunięć kwot powyżej 10% oraz zakupu nowego sprzętu z powstałych oszczędnościwymagają uprzedniej pisemnej prośby o zmianę złożonej w Biurze projektu oraz zgody Fundacji. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało kosztami niekwalifikowanymi. Do wniosków należy dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (z uwzględnionymi zmianami).

7)      Do wszystkich zakupów wymagane są: faktura VAT lub rachunek lub umowa Kupna – sprzedaży, a także protokół odbioru do powyższych dokumentów.

8)      Wszystkie zakupy zawarte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji muszą być dokonane  do dnia 21.02.2015r., do tego terminu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do przedstawienia zestawienia całości wydatków inwestycyjnych.

9)      Rozliczenie przez Beneficjenta Pomocy otrzymanych środków finansowych następuje w terminie do dnia 21.02.2015r. poprzez złożenie: 

a)      Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznes planem i Harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji,

b)      Szczegółowego zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych,

c)       Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór zakupionych urządzeń lub wykonanie prac (z podaniem miejsca składowania w przypadku urządzeń trwale niezamontowanych),

d)    W przypadku zakupu używanych środków trwałych:

- Oświadczenie, że cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego

- Oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

10)   Beneficjenci pomocy zakupujący kasę fiskalną z dotacji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o nieubieganiu się o zwrot kosztu zakupu z Urzędu skarbowego

 Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rozliczania dotacji inwestycyjnej znajdują się w "Regulaminie przyznawania wsparcia" – ścieżka A oraz "Umowie o udzielenie wsparcia finansowego".

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame