Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A

Publikujemy wstępne listy rankingowe Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z finansowym wsparciem pomostowym w ramach projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka A.


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia – ścieżka A wstępna lista rankingowa zawiera 15 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w tej grupie jest ostateczna.


Jednocześnie na rezerwowej liście rankingowej znajduje się 5 wniosków, z których, po rozpatrzeniu ewentualnych „Wniosków o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, dofinansowanie otrzyma 3 najwyżej ocenione Wnioski, tak aby środki finansowe otrzymało w sumie 18 osób. W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będą kolejne osoby z listy rezerwowej, w celu przyznania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości 18 Uczestnikom/-czkom projektu.


Odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków można składać w dniu 15.12.2014r.do godz. 15:00 osobiście w Biurze projektu. „Wniosek o ponowną weryfikację decyzji o nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” znajduje się na stronie internetowej projektu w zakładce „DO POBRANIA”. Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia wniosek ten nie może dotyczyć rozszerzenia Biznes Planu o nowe treści.

Po opublikowaniu ostatecznych list rankingowych każdy/-a z Uczestników/-czek zostanie poinformowany/-a pisemnie o dalszej ścieżce udziału w projekcie.

Wstępna lista rankingowa

Rezerwowa lista rankingowa

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame