Rekrutacja Ścieżka A - rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach ścieżki A dla Kandydatów/-ek zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 13.11.2014r. do 19.11.2014r. w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, przy czym Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia terminu/zamknięcia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 40 formularzy rekrutacyjnych.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/75, VII piętro, 35-060 Rzeszów

tel./fax: (17) 55 55 019

kom: 661 399 586

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu), elektronicznie, faxem, pocztą lub przez osobę trzecią pod warunkiem dostarczenia oryginału dokumentów do Biura projektu w terminie rekrutacji do godziny 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią istnieje konieczność osobistego stawienia się (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) lub faksem istnieje konieczność osobistego dostarczenia (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00.

Informujemy, że dniem przystąpienia do projektu zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie (podpisania Deklaracji udziału w projekcie) jest dzień 24 listopada 2014r. Data ta może ulec zmianie w przypadku konieczności wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny projektu " Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu" - Ścieżka A - stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
  2. Oświadczenia – Ścieżka A - stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,
  3. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie– Ścieżka A - do projektu " Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu",
  4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statucie osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia) /jeśli dotyczy/,
  5. Kserokopie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
  6. Dowód osobisty do wglądu,
  7. Zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie na terenie Województwa Podkarpackiego do wglądu /jeśli dotyczy/.
  8. Dokumenty potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, m.in. świadectwo pracy i/lub Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Ścieżka A.

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można odebrać w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu http://szansa.fundacjatarnowskiego.pl/index.php/dopobrania

 

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, z którym Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest się zapoznać.

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame