REKRUTACJA DO PROJEKTU – II NABÓR! OSTATNIA SZANSA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE I SFINANSOWANIE STAŻU!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza II nabór rekrutacji do projektu "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach Ścieżki B dla Kandydatów/-ek zainteresowanych odbyciem indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i staży.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 21.01.2015r. do 28.01.2015r. w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, przy czym Beneficjent zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do projektu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Kandydatów na Uczestników projektu spełniających kryteria rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/75, VII piętro, 35-060 Rzeszów

tel.: 661 399 586

Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne, wypełnione zgodnie z wymogami formalnymi można przesłać w formie elektronicznej (skan), faxem, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią (liczy się data/godzina wpływu do Biura w okresie trwania rekrutacji). W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) lub faxem istnieje konieczność osobistego dostarczenia (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią istnieje konieczność osobistego stawienia się (z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości) do Biura projektu w terminie do ostatniego dnia naboru do godz. 15.00 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  Formularz rekrutacyjny projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

  Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie,

Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”,

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (oryginał lub kserokopia) /jeśli dotyczy / - ważne 1 miesiąc od daty wystawienia,

Dowód osobisty do wglądu,

  W przypadku osób zwolnionych: dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-ka utracił/-a zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. świadectwo pracy i/lub Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia : dokumenty potwierdzające, że Kandydat/-a jest przewidziany/-a do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, min. wypowiedzenie i Oświadczenie pracodawcy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału;

 

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można odebrać w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu http://szansa.fundacjatarnowskiego.pl/index.php/aktualnosci-13

 Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” – ścieżka B, z którym Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest się zapoznać.

Kontakt

Biuro Projektów Fundacji

im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,

35-060 Rzeszów

Tel. 17 55 55 016

Tel. kom. 661 399 586

lame